Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

 

I. A Szabályzat célja, hatálya, az adatkezelő meghatározása

1.1 A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a MOLARIS Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. A. ép., cégjegyzékszám: 01-09-915400, adószám: 13761561-2-41) által üzemeltetett https://mersz-sport.hu/  URL alatt található weboldallal kapcsolatban alkalmazott adatkezelési elveket és adatvédelmi intézkedéseket a hatályos jogszabályokkal összhangban. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: „GDPR rendelet”) által előírt, személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

1.2 A jelen Szabályzat tartalmazza az ezen weboldal keretén belül végzett regisztráció, valamint hírlevél szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

1.3 A weboldalra történő regisztrációval a felhasználók elfogadják a jelen Szabályzat feltételeit.

1.4 A jelen Szabályzat elfogadásának napján lép hatályba és határozatlan ideig tart. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a felhasználókra, a weboldal üzemeltetőjére, valamint azokra, akiket a jelen Szabályzat feljogosít az adatkezelésre.

1.5 A jelen Szabályzat értelmében Adatkezelőnek minősül a Magyar Ergométer Szövetség (rövidített név: MERSZ, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241., nyilvántartási szám: 01-02-0016235, képviseli: Horváth Gábor elnök)

II. Fogalom meghatározások, alapvető rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a GDPR rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

A jelen szabályzatban foglaltakat a az Infotv-nyel és a GDPR rendelettel összhangban kell értelmezni, amennyiben valamely rendelkezés az Infotv.-nyel, illetve a GDPR rendelettel ellentétes, úgy azt figyelmen kívül kell hagyni.

  1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Érintettek azok a személyek, akik a weboldalon regisztrálják magukat a jelen Szabályzatban rögzített célok érdekében.
  2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható bármilyen adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  3. Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

  1. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, egyértelmű, és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez (jelen esetben az Érintett önkéntesen regisztrálhat, így az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulását a regisztrációval teszi meg);
  2. Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
  3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  5. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  6. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján, a weboldalon történő regisztrációval az Adatkezelő minimálisan az alábbi kötelezően megadandó adatokat kezeli: vezetéknév, keresztnév, nem, súly, magasság, e-mail cím, tartózkodási település, illetve az a tény hogy az Érintett Facebook közösségi oldal felhasználónak minősül-e.

3.2. Az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján, a hírlevélre történő feliratkozással az Adatkezelő minimálisan az alábbi kötelezően megadandó adatokat kezeli: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

IV. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1 Az Adatkezelésre az Érintett önkéntes, egyértelmű, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló regisztrációja, illetve a hírlevélre történő feliratkozása alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy Adatkezelő a III. pontban meghatározott személyes adatait a jelen Szabályzatban meghatározott célok érdekében kezelhesse. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő kifejezett és önkéntes hozzájárulás akként történik, hogy Érintett kipipálja a weboldalon elhelyezett jelölőnégyzetet.

4.2 Adatkezelő a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban, az Érintett hozzájáruló nyilatkozatában, valamint a jogszabályokban meghatározott célokra használhatja fel. Adatkezelő az általa kezelt adatokat kizárólag az Érintett hozzájárulásával továbbíthatja. A rendelkezés alól kivételt jelent, ha a személyes adatok továbbítására Adatkezelő jogszabály vagy hatósági határozat alapján köteles, illetve, ha ahhoz az Érintett előzetesen kifejezetten hozzájárult.

4.3 Adatkezelő az érintett által közölt személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel. Érintett kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt, valamint azt, hogy Érintett saját nevében regisztrál. Érintett tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyet harmadik személyek a felhasználó által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt szenvednek el. Az Érintett tudomásul veszi továbbá, hogy az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget azon esetleges károkért, amelyek a személyes adatok valótlanságából, pontatlanságából vagy hiányosságából kifolyólag keletkeztek.

4.4 Az adatkezelés célja, hogy az Érintett hírlevelet kapjon a Magyar Ergométer Szövetség tevékenységével, valamint az ergométer sportággal kapcsolatban, illetve az, hogy regisztrációjának köszönhetően részt vehessen az Adatkezelő által szervezett versenyeken.

V. Az adatkezelés elvei

5.1 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Érintett tudomásul veszi, hogy személyes adata hozzájárulása nélkül is kezelhető, amennyiben az szükséges az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

5.2 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas (adattakarékosság elve). A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

5.3 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

VI. Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

6.1 Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel a személyes adatokat.

6.2 Adatkezelő a személyes adatokat az Infotv. és a GDPR rendelet rendelkezéseinek és a jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott személyeken kívül harmadik félnek át nem adja.

6.3 Adatkezelő jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, egyéb jogi eljárás során harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett személyes adatait, amelyek kiadására jogszabály, illetve bírósági, hatósági határozat alapján köteles.

6.4 Érintetett tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről – továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

6.5 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtilthassa.

6.6 Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben köteles betartani.

6.7 Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6.8 Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv., a GDPR rendelet és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa Érintett magánszférájának védelmét. Adatkezelő ésszerű időközönként felméri az adatkezeléssel járó kockázatokat, a kockázatok csökkentését célzó intézkedéseket, titkosítást alkalmaz. Amennyiben Adatkezelő akként ítéli meg, hogy az adatkezelés magas kockázattal jár, úgy adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatására köteles, illetve konzultál a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.

6.9 Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

6.10 Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Adatkezelő az e pont szerinti nyilvántartásban vezetett adatok megőrzéséről 5 évig köteles gondoskodni.

6.11 Adatkezelő köteles a tudomására jutott adatvédelmi incidenst a tudomásra jutástól számított 72 órán belül bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve. 

VII. Az Adatkezelés időtartama

7.1 A személyes adatok kezelésének időtartama az Érintett kifejezett hozzájárulásának visszavonásig terjed. Amint az Érintett jelzi Adatkezelő irányába, hogy adott időpontot követően a továbbiakban nem kíván Adatkezelőtől hírlevelet kapni, abban az esetben Adatkezelő 3 munkanapon belül gondoskodik az Érintett személyi adatainak törléséről. Érintett tudomásul veszi, hogy Adatkezelő személyes adatait köteles ennek ellenére tovább kezelni, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés), a jogszabályban meghatározott határidőig. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal

8.1 Személyes adatai kezeléséről az Érintett az Adatkezelőtől bármikor írásban tájékoztatást kérhet az info@ergometerszovetseg.hu elektronikus levélcímen. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintett Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Érintett személyes adatait.

8.5 Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a tájékoztatáskérés kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles díjmentesen válaszolni könnyen érthető, jól látható és jól olvasható formában. A tájékoztatást szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni. Ha az Érintett kérelme megalapozatlan, különösen ismétlődő jellegű, egyébként visszaélésszerű, az Adatkezelő jogosult adminisztratív költséget felszámítani a tájékoztatás megadásáért.

8.6 Az Érintett bármikor kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

8.7. Az Érintett jogosult kérni a regisztráció során megadott személyes adatainak álnevesítését. Amennyiben az Érintett kéri az álnevesítést írásban a info@ergometerszovetseg.hu elektronikus levélcímen, úgy Adatkezelő a kéréstől számított 3 munkanapon belül legenerálja Érintett egyedi felhasználónevét, amelynek következtében a továbbiakban már nem állapítható meg, hogy a regisztráció során megadott személyes adatok konkrétan Érintett személyéhez köthetők.

IX. Adatfeldolgozás

9.1 Az Adatkezelő jelenleg külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

X. Adattovábbítás lehetősége

10.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak és bíróságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős bírósági vagy hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem vonható felelősségre.

XI. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1 Az Érintett személyes adatának kezelése ellen tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos képviselője Kovács Lívia, elérhetősége: kovacs.livia@ergometerszovetseg.hu.

11.2 Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése alapján az Adatkezelő a személyes adatait nem a jelen Szabályzattal, illetve a jogszabályokkal összhangban kezeli. A panaszt az alábbi szervhez lehet benyújtani:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36-1-391-1400, http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

11.3 Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

11.4 A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

XII. Egyéb rendelkezések

12.1 A weboldalon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak a – személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Adatkezelő kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Kelt: 2019.02.05

Megszakítás